SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

SWOT analizi, işletmelerin veya organizasyonların güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. SWOT analizi, genellikle stratejik planlama, proje yönetimi ve karar verme süreçlerinde kullanılır.

SWOT analizi, “Strengths” (Güçlü Yönler), “Weaknesses” (Zayıf Yönler), “Opportunities” (Fırsatlar) ve “Threats” (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Analiz sürecinde, işletmenin veya organizasyonun sahip olduğu güçlü yönler, zayıf yönler, piyasadaki fırsatlar ve olası tehditler belirlenir. Bu bilgiler, daha iyi bir stratejik planlama yapmak, hedefleri belirlemek ve işletmenin performansını artırmak için kullanılabilir.

SWOT analizi, işletmelerin veya organizasyonların iç ve dış faktörleri analiz etmelerine yardımcı olur ve bu faktörlerin işletmelerin performansına nasıl etki edebileceğini belirlemelerine olanak tanır. Bu nedenle, SWOT analizi, işletmelerin piyasadaki rekabet avantajlarını belirlemelerine, yatırım kararlarını vermelerine ve gelecekteki fırsatları keşfetmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

 1. Hedef belirleme: Analizin amacı ve kapsamı belirlenir. Hangi işletme veya organizasyonun analizi yapılacak, hangi bölümlerinin analizi yapılacak, hangi pazarlara veya sektörlere odaklanılacak gibi soruların cevapları belirlenir.
 2. Veri toplama: İşletmenin veya organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlenir. Bu veriler, iç kaynaklardan (örneğin finansal raporlar, personel performansı, müşteri geri bildirimleri) ve dış kaynaklardan (örneğin rakip analizleri, pazar araştırmaları, sektörel raporlar) toplanabilir.
 3. SWOT tablosu oluşturma: Toplanan veriler, SWOT tablosu şeklinde organize edilir. Tabloda, işletmenin veya organizasyonun güçlü yönleri (strengths), zayıf yönleri (weaknesses), fırsatları (opportunities) ve tehditleri (threats) belirtilir.
 4. SWOT analizi yapma: SWOT tablosu kullanılarak, işletmenin veya organizasyonun mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeli değerlendirilir. Analiz yapılırken, işletmenin veya organizasyonun güçlü yönleri nasıl daha iyi kullanılabilir, zayıf yönleri nasıl geliştirilebilir, fırsatlar nasıl değerlendirilebilir ve tehditler nasıl önlenilebilir gibi sorulara cevap aranır.
 5. Önceliklendirme ve strateji belirleme: SWOT analizi sonuçlarına göre, işletmenin veya organizasyonun öncelikleri belirlenir ve stratejiler oluşturulur. Bu stratejiler, güçlü yönlerin daha da güçlendirilmesi, zayıf yönlerin giderilmesi, fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlerin önlenmesi gibi amaçlara yönelik olabilir.
 6. Takip ve değerlendirme: Belirlenen stratejiler uygulanmaya başlandıktan sonra, işletmenin veya organizasyonun performansı izlenir ve değerlendirilir. Bu süreç, stratejilerin etkililiğinin ölçülmesine ve gerektiğinde stratejilerin revize edilmesine olanak tanır.

SWOT Analizi Yapılırken Kullanılabilecek Teknikler

 1. Beyin fırtınası (brainstorming): Ekip üyeleri veya katılımcılar, işletmenin veya organizasyonun güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında olası fikirleri serbestçe ortaya koyarlar.
 2. Kök neden analizi (root cause analysis): İşletmenin veya organizasyonun zayıf yönlerinin, altında yatan nedenleri belirlemek için köklü neden analizi yapılır. Bu sayede, zayıf yönlerin giderilmesi için doğru adımlar atılabilir.
 3. Benchmarking: İşletmenin veya organizasyonun rakipleriyle karşılaştırılması ve onların güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi toplanması, işletmenin veya organizasyonun SWOT analizine katkı sağlayabilir.
 4. Porter’ın beş güç analizi (Porter’s Five Forces Analysis): İşletmenin veya organizasyonun sektöründeki rekabetçi güçleri değerlendiren bir analizdir. Bu analiz, tehditleri belirlemek ve işletmenin veya organizasyonun rekabet avantajlarını artırmak için kullanılabilir.
 5. PESTEL analizi: İşletmenin veya organizasyonun çevresel faktörleri (siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal) analiz eden bir yöntemdir. Bu analiz, fırsatları ve tehditleri belirlemeye yardımcı olabilir.
 6. SWOT matrisi: Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler arasındaki ilişkileri gösteren bir matris kullanılır. Bu matris, işletmenin veya organizasyonun SWOT analizindeki sonuçların daha net ve anlaşılır bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.

SWOT Analizi Örnekleri

 1. İşletme SWOT analizi: Bir işletmenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında yapılan analizdir. Örneğin, bir restoranın güçlü yönleri yemeklerinin kalitesi ve müşteri hizmetleri olabilirken, zayıf yönleri yetersiz pazarlama stratejileri ve yüksek girdi maliyetleri olabilir.
 2. Marka SWOT analizi: Bir markanın güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında yapılan analizdir. Örneğin, bir giyim markasının güçlü yönleri yüksek kaliteli ürünleri ve geniş bir müşteri tabanı olabilirken, zayıf yönleri pahalı fiyatlandırma ve rakiplerden daha az tanınmış olabilir.
 3. Kişisel SWOT analizi: Bir kişinin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında yapılan analizdir. Örneğin, bir iş arayanın güçlü yönleri yüksek eğitim seviyesi ve deneyimli olması olabilirken, zayıf yönleri eksik iş arama becerileri veya dar bir iş deneyimi olabilir.
 4. Proje SWOT analizi: Bir projenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında yapılan analizdir. Örneğin, bir inşaat projesinin güçlü yönleri iyi bir proje yönetimi ve deneyimli bir ekip olabilirken, zayıf yönleri finansman eksikliği veya gecikmeler olabilir.
 5. Sektörel SWOT analizi: Belirli bir sektördeki güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler hakkında yapılan analizdir. Örneğin, bir turizm sektörü SWOT analizi, sektördeki fırsatları (örneğin, artan turist sayısı), tehditleri (örneğin, politik istikrarsızlık), güçlü yönleri (örneğin, doğal güzellikler) ve zayıf yönleri (örneğin, yetersiz alt yapı) kapsayabilir.