Planlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Planlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Planlama, hedeflere ulaşmak için gelecekteki eylemleri ve süreçleri düşünerek organize etme sürecidir. Planlama, belirli bir amaca yönelik stratejik adımların oluşturulması, kaynakların tahsis edilmesi ve zamanın etkin bir şekilde yönetilmesi anlamına gelir.

Planlama, bireylerin, organizasyonların, projelerin veya işletmelerin başarıya ulaşmak için izlemesi gereken yolu belirlemek için kullanılan bir yönetim sürecidir. İyi bir planlama, hedefleri belirleme, kaynakları optimize etme, riskleri azaltma, işbirliği ve koordinasyon sağlama ve sonuçları değerlendirme açısından önemlidir.

Planlama süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Hedeflerin belirlenmesi: İlgili hedeflerin açıkça tanımlanması ve belirlenmesi.
 2. Bilgi toplama ve analiz: Mevcut durumu değerlendirmek için gerekli verilerin toplanması ve analiz edilmesi.
 3. Strateji belirleme: Hedeflere ulaşmak için kullanılacak stratejilerin ve yaklaşımların geliştirilmesi.
 4. Planların oluşturulması: Belirlenen stratejilere dayalı olarak ayrıntılı eylem planlarının oluşturulması.
 5. Kaynakların tahsis edilmesi: Planlar için gereken insan kaynakları, finansal kaynaklar, malzemeler ve ekipman gibi kaynakların tahsis edilmesi.
 6. Zaman çizelgesi oluşturma: Eylem planlarının zaman çizelgesine oturtulması ve faaliyetlerin sıralanması.
 7. Uygulama ve izleme: Planların uygulanması, ilerlemenin izlenmesi ve gerekirse ayarlamaların yapılması.
 8. Değerlendirme: Hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirilmesi ve planın etkinliğinin değerlendirilmesi.
 9. Gerekirse revizyon: Yeni bilgilere veya değişen koşullara dayanarak planın yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi.

Planlama, kişisel hedeflerin yönetimi, işletmelerin stratejik yönetimi, proje yönetimi ve pazarlama stratejileri gibi birçok alanda kullanılır. İyi bir planlama, kaynakların etkin kullanımını sağlar, riskleri azaltır, koordinasyonu artırır ve başarı şansını yükseltir.

Planlama Türleri

Planlama, farklı alanlarda ve amaçlara yönelik olarak çeşitli türleri olan bir süreçtir. İşte bazı yaygın planlama türleri:

 1. Stratejik Planlama: Bir organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve bunları gerçekleştirmek için stratejilerin geliştirildiği planlama türüdür. Stratejik planlama, organizasyonun misyonu, vizyonu, değerleri ve pazar analizleri gibi unsurları dikkate alarak gelecekteki yön ve amaçları belirler.
 2. Taktiksel Planlama: Stratejik planların uygulanmasını destekleyen ve kısa ve orta vadeli hedeflere ulaşmayı amaçlayan planlama türüdür. Taktiksel planlar, belirli projeler, departmanlar veya iş birimleri için özel eylemleri ve kaynak tahsisini içerir.
 3. Operasyonel Planlama: Günlük iş faaliyetlerinin yönetimi ve gerçekleştirilmesi için yapılan planlamadır. Operasyonel planlar, günlük iş rutinlerini, kaynak kullanımını, süreçleri ve performans ölçütlerini içerir. Operasyonel planlar, işletmelerin kısa vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
 4. Proje Planlama: Belirli bir hedefi gerçekleştirmek için sınırlı bir süre boyunca yürütülen faaliyetlerin planlanmasıdır. Proje planlaması, projenin hedeflerini, kapsamını, kaynak gereksinimlerini, zaman çizelgesini ve risk yönetimini içerir.
 5. Bütçe Planlama: Gelir ve giderlerin tahmin edilerek belirlendiği mali bir planlama türüdür. Bütçe planlaması, belirli bir dönem için gelir kaynaklarını, harcama kalemlerini, tahmin edilen maliyetleri ve finansal hedefleri içerir.
 6. Acil Durum Planlaması: Olası acil durum ve kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmak için yapılan planlamadır. Acil durum planları, doğal afetler, teknik arızalar, güvenlik tehditleri gibi beklenmedik olaylara karşı önlemleri içerir.
 7. Kişisel Planlama: Bireylerin kariyer hedeflerini, kişisel hedeflerini veya günlük yaşamlarını düzenlemek için yaptıkları planlamadır. Kişisel planlama, zaman yönetimi, hedef belirleme, önceliklendirme ve kişisel gelişim stratejilerini içerir.

Bu sadece planlama türlerinin birkaç örneğidir ve farklı alanlarda, sektörlerde veya ihtiyaçlara göre daha spesifik planlama türleri de mevcuttur.

Pazarlama Sektöründe Planlama

Pazarlama sektörü, çeşitli pazarlama stratejileri ve taktiklerin kullanıldığı bir alandır. İşte pazarlama sektöründe yaygın olarak kullanılan planlama örneklerinden bazıları:

 1. Pazarlama Stratejisi Planlaması: Bir işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullanacağı stratejilerin belirlendiği planlama sürecidir. Pazarlama stratejisi planlaması, hedef pazarın analizi, rekabet analizi, hedef kitle belirleme, konumlandırma stratejisi ve pazarlama hedefleri gibi unsurları içerir.
 2. Pazar Araştırması Planlaması: Pazarlama stratejileri ve kararları için gerekli bilgilerin toplandığı ve analiz edildiği planlama sürecidir. Pazar araştırması planlaması, hedef kitlenin ihtiyaçlarını, tercihlerini, rekabet analizini, pazar trendlerini ve potansiyel fırsatları değerlendirir.
 3. Ürün ve Hizmet Planlaması: İşletmenin mevcut veya yeni ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, konumlandırılması ve yönetilmesi için yapılan planlamadır. Ürün ve hizmet planlaması, ürün özelliklerini belirleme, fiyatlandırma stratejileri, marka yönetimi ve ürün yaşam döngüsü stratejileri gibi unsurları içerir.
 4. Pazarlama İletişim Planlaması: İşletmenin hedef kitlesiyle etkileşim kurmak ve iletişimini yönetmek için yapılan planlamadır. Pazarlama iletişim planlaması, reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonu, dijital pazarlama ve sosyal medya stratejileri gibi unsurları içerir.
 5. Dağıtım Kanalı Planlaması: Ürünlerin ve hizmetlerin müşterilere nasıl ulaştırılacağının planlandığı süreçtir. Dağıtım kanalı planlaması, işletmenin dağıtım ağı, lojistik, stok yönetimi ve perakende stratejilerini içerir.
 6. Fiyatlandırma Planlaması: Ürün ve hizmetlerin fiyatlarının belirlendiği planlama sürecidir. Fiyatlandırma planlaması, fiyat stratejileri, fiyat politikaları, rekabetçi fiyat analizi ve fiyat esnekliği gibi unsurları içerir.
 7. Pazarlama Bütçesi Planlaması: Pazarlama faaliyetlerinin finansal kaynaklarının tahsis edildiği planlama sürecidir. Pazarlama bütçesi planlaması, reklam harcamaları, pazarlama iletişimi, pazarlama araştırması ve diğer pazarlama faaliyetleri için ayrılan kaynaktır.

Sık Yapılan Planlama Hataları

Planlama sürecinde bazı yaygın hatalar yapılabilir. İşte sık yapılan planlama hatalarının bazıları:

 1. Hedef Belirsizliği: Planlama sürecinde net ve ölçülebilir hedefler belirlenmemesi hata yapılmasına yol açabilir. Hedeflerin belirsiz veya genel ifadelerle ifade edilmesi, ilerlemenin izlenmesini ve değerlendirilmesini zorlaştırabilir.
 2. Gerçekçilikten Uzak Olma: Planlama sürecinde gerçekçi olmayan veya aşırı iyimser hedeflerin belirlenmesi, kaynakların yetersiz olması veya süreçlerin göz ardı edilmesi hatalara yol açabilir. Gerçekçi olmayan planlar, başarısızlık ve motivasyon kaybına neden olabilir.
 3. Eksik Bilgi ve Analiz: Planlama sürecinde yeterli bilgi toplanmadığı veya analiz yapılmadığı takdirde yanlış kararlar alınabilir. İyi bir planlama için doğru ve güncel verilere dayanmak önemlidir. Eksik veya yanlış bilgi, planın etkinliğini olumsuz etkileyebilir.
 4. Esneklik Eksikliği: Planlama sürecinde değişen koşullara ve beklenmedik durumlara uyum sağlamak için yeterli esneklik sağlanmazsa hatalar yapılabilir. Planlarda uyum sağlama ve revizyon için bir odağın bulunmaması, hedeflerin ulaşılamaz hale gelmesine neden olabilir.
 5. İletişim ve İşbirliği Eksikliği: Planlama sürecinde paydaşlar arasında etkin iletişim ve işbirliği sağlanmazsa hatalar meydana gelebilir. Planların tüm paydaşlarla paylaşılmaması veya onların görüşlerinin alınmaması, planın uygulanmasını zorlaştırabilir ve dirençle karşılaşabilir.
 6. Kaynak Yetersizliği: Planlama sürecinde gerekli kaynakların (insan, finansal, teknolojik) yeterli bir şekilde tahsis edilmemesi hatalara yol açabilir. Kaynakların yanlış tahsis edilmesi veya yetersiz olması, planın başarısını etkileyebilir.
 7. Risklerin Göz Ardı Edilmesi: Planlama sürecinde olası risklerin tanımlanmaması veya göz ardı edilmesi, beklenmedik sorunlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Risk yönetimi ve önlemlerin belirlenmesi önemlidir.

Bu hataların farkında olmak ve planlama sürecine dikkat etmek, daha etkili ve başarılı planlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.