Pazarlamada 4P ve 4C Kavramları

Pazarlamada 4P ve 4C Kavramları

Pazarlama bilimsel bir yaklaşım olarak kendi içinde bir süreç dizgisi içerir. Bu noktada pazarlamanın temel öğretilerinden sayılan 4P ve 4C yaklaşımlarını inceleyeceğiz. 4P kavramı McCarthy tarafından literatüre sokulan bir kavramdır. Zamanla 4P kavramının tüketici odaklı olmadığının dile getirilmesiyle birlikte 4P kavramı evrilerek 4C‘ye dönüşmüştür.

Pazarlamanın 4P’si
Product | Ürün ; Ham olarak sunulan ürünün biçimi,ismi ve özelliklerinin(ürün geliştirme süreci) oluşturulmasına dair süreçleri içermektedir.
Price | Fiyat ; Oluşturulan ürünün pazar koşullarında rekabete en uygun şekilde planlanıp pazara sokulması sürecidir.
Place | Yer ; Oluşturulan ürünün dağıtım kanallarının planlanması ve oluşturulmasını ifade etmektedir.
Promotion | Tutundurma ; Pazara sunulmaya hazır hale gelen ürün için yapılacak iletişim faaliyetlerini içermektedir. Birebir satış, promosyon, reklam ve halkla ilişkiler gibi süreçleri içermektedir.

Pazarlamanın 4C’si
Customer Value | Tüketici Değeri ; Tüketicinin bir sorununa değer yaratarak çözüm sunmayı planlama sürecidir. Sunulan değer rasyonel ya da duygusal bir fayda üzerine kurulu olabilir.
Customer Cost | Tüketici Maliyeti ; Sunulan değerin/hizmetin tüketici için en uygun olacak şekilde fiyatlandırılarak pazara sunulmasıdır.
Customer Convenience | Tüketiciye Uygunluk(Kolaylık) ; Tüketicinin satın almayı gerçekleştirebileceği en uygun koşulların yaratılmasıdır. Tüketici uğraşmadan değere/hizmete ulaşabilmelidir.
Customer Communication | Tüketici İletişimi ; Tüketici için en doğru ve empatik iletişim yoluyla değer/hizmetin tanıtımının yapılmasını ifade etmektedir. Tüketiciyle iletişime geçerken en doğru kanalların seçilip mümkün olduğunca tüketici feedbacklerinin alınabileceği şekilde iletişim inşaasını kapsamaktadır.

4P sürecinde salt bir planlama süreci ön plandeyken, 4C sürecinde merkezde tüketici bulunmaktadır.

pazarlama-4p-4c