lasswell'in iletişim modeli

Lasswell’in İletişim Modeli: Temel Sorularla İletişimin Analizi

İletişim, insanların düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini birbirlerine aktarma sürecidir. Harold D. Lasswell, 20. yüzyılın önde gelen politika bilimcilerinden biri olarak, iletişimi anlamak ve analiz etmek amacıyla geliştirdiği modelle ön plana çıkmıştır. Lasswell’in İletişim Modeli (çizgisel iletişim modeli), temel beş soru etrafında şekillenir ve bu sorular, iletişim sürecini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

1. Kim (Who):

İletişimin temelinde, mesajı ileten kişi veya kuruluş vardır. “Kim” sorusu, iletişimin kaynağını belirler. Bu aşamada, iletişimde bulunan tarafın kim olduğunu anlamak, mesajın niteliği ve niyeti hakkında önemli bilgiler sağlar. İletişimin başlangıcı, bu temel soruyla şekillenir.

2. Ne (What):

Bu soru, iletişim sürecinde paylaşılan mesajın içeriğini belirler. Mesaj, metin, ses, görsel veya diğer iletişim araçlarıyla taşınabilir. “Ne” sorusu, iletişimde aktarılan düşüncelerin, bilgilerin veya duyguların anlaşılmasına odaklanır. Mesajın net ve anlaşılır olması iletişim sürecinin etkinliğini belirler.

3. Kanal (Channel):

İletişimde kullanılan araç veya ortam, “kanal” olarak adlandırılır. Sesli konuşma, yazılı metin, video, görseller gibi çeşitli iletişim kanalları, mesajın iletiminde rol oynar. Bu soru, iletişimde kullanılan medya aracının seçimini ve etkisini incelemeye yöneliktir.

4. Kime (Whom):

Bu aşamada, iletişimin hedef kitlesi veya alıcısı belirlenir. “Kime” sorusu, mesajın kime yönlendirildiğini ve alıcı kitlenin kim olduğunu sorgular. Alıcı kitlenin özellikleri, iletilen mesajın etkisini büyük ölçüde belirler. İletişimde başarı, mesajın alıcı kitlenin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olmasına bağlıdır.

5. Etkisi (Effect):

Lasswell’in İletişim Modeli’nde en önemli sorulardan biri de “Etkisi”dir. İletişim sürecinin sonunda, mesajın yarattığı etki değerlendirilir. Mesajın amacına ulaşıp ulaşmadığı, alıcıda hangi tepkileri uyandırdığı ve iletişimin sonuçları “Etkisi” sorusu altında incelenir.

Lasswell’in İletişim Modeli, iletişimdeki karmaşıklığı basitleştirerek temel sorular etrafında yapılandırır. Bu model, iletişim analizinde kullanılan bir çerçeve sağlayarak iletişimcilerin ve araştırmacıların iletişim süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. İletişim, Lasswell’in sunduğu bu temel sorular etrafında bir döngü oluşturarak sürekli bir etkileşim ve anlam üretme sürecini yansıtır.

Süreci Özetleyerek Anlatmak Gerekirse;

Aşama Soru Açıklama
1. Kim (Who) Mesaj Kaynağı İletişimin başlatıcısı veya kaynağı. Kimin iletişimde bulunduğunu anlamak, mesajın içeriğini belirler.
2. Ne (What) Mesaj İçeriği İletilen mesajın içeriği. Metin, ses, görsel veya diğer iletişim araçlarıyla taşınabilir.
3. Kanal (Channel) İletişim Kanalı Mesajın iletiminde kullanılan araç veya medya. Sesli konuşma, yazılı metin, video, görseller vb.
4. Kime (Whom) Hedef Kitle İletişimin hedef kitlesi veya alıcısı. Mesajın kime yönlendirildiği ve alıcı kitlenin kim olduğu.
5. Etkisi (Effect) İletişim Sonucu İletişimin sonucunda ortaya çıkan etki. Mesajın amacına ulaşıp ulaşmadığı ve alıcıdaki etkileri değerlendirme.

Bu tablo, Lasswell’in İletişim Modeli’nin beş temel sorusu etrafında temel bilgileri sağlar. İletişim sürecini anlamak ve analiz etmek için bu sorular, iletişimcilerin ve araştırmacıların odaklanmaları gereken önemli noktaları temsil eder.