Eğlence Odaklı Pazarlama Nedir?

Eğlence Odaklı Pazarlama Nedir?

Eğlence odaklı pazarlamayı, eğlence ürünlerinde pazarlama stratejilerinin uygulanması olarak tanımlayabiliriz. Eğlence endüstrisi ile işbirliği içerisinde gelişen bu kavramın temel amacı yaratıcı ve eğlenceli kampanyalar aracılığı ile marka bilinirliğini arttırmak ve hedef kitleye eğlenceli deneyimler sunmaktır.

İletişim dilini eğlenceli olarak konumlandıran markaların günümüzdeki amaçlarını, hedef kitleyle çift yönlü bir iletişim kurarak eğlenceli deneyimler yaşatmak olarak özetleyebiliriz. Ulaşmaya çalıştıkları tüketiciler istedikleri zaman bu çift yönlü iletişim sürecinde farklı mecralar kullanarak markalar ile temasa geçebilmektedir. Bu durumda oluşturulan etkinliklerde hem eğlencenin kendini pazarlaması hem de ürünün pazarlamasında eğlencenin kullanılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda eğlence pazarlaması markaya ait belirli bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına yardımcı olacak şekilde eğlencenin tasarlanması ve kullanılması, eğlence odaklı pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğlence endüstrisinin gelişimi ile doğru oranda büyüyen bu pazarlama yöntemi 20. yy’da özellikle sinemanın gelişimi ve insanların sosyal aktivitelerine daha fazla zaman ayırmaları (bu durumun onlara statü kazandıracağı inancına sahipler) ile maksimum fayda sağlayabilecek bir strateji haline gelmiştir. Bu süreçte eğlence endüstrisi aracılığıyla Hollywood başta olmak üzere dünya sineması gerek uluslararası gerekse ulusal markaların pazarlama iletişimi aracı konumuna gelmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanılan Büyük Ekonomik Buhran toplumları stresli bir hale sokarken eğlence sektöründeki asıl patlama bu dönemde olmuştur. Eğlence endüstrisi, stresli ortamda değişim sağlamak adına zevk verici etkinlikleri insanların hizmetine sunarak teknolojinin gelişimine paralel çalışmalar üstlenmiştir. Markalar, teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin yeni mecralar oluşturması ve söz konusu mecralarda da eğlence pazarlaması etkinliklerini arttırmışlardır. Sonraki zamanlarda ise üreticiler, eğlence ürünlerinin pazarlama, reklam, satış tutundurma harcamalarına geniş bütçeler ayırmışlardır. Bu yöndeki gelişmeler ekonomiyi olumlu etkilerken eğlencenin katkı sunabileceği gelir fiyatlarını maksimum düzeyde geliştirmektedir.

Eğlence sektörünün günümüzde kontrolsüz büyümesi bazı kesimlerce korkutucu olarak tanımlanabiliyor. Dünya’da eğlenme arzusunun geldiği boyut markaların iştahlarının bu yönde kabarmasına neden oluyor. Çağın getirisi olarak zaman geçirme isteği veya ‘’boş zaman’’ kavramı eğlence endüstrisinin büyüme ve gelişimini hızlandırıyor. Kitle iletişim araçlarının ve mecralarının artması ile boş zaman artışı arasındaki bağ eğlence olgusunun pazar haline gelmesine neden oldu. Bu endüstride pazarlamanın önem kazanması ve karın artışı ile günümüzde eğlence olgusunun yaşamımızdaki önemi de değer kazanmıştır.

Eğlence pazarı tüketicilerin boş zamanlarının tüketimini sağlayacak mal ve hizmetlerden oluşmaktadır. İnsanlar boş zamanlarında yönlendikleri uğraşları  hedef alan bu pazarlama stratejisi en geniş yayılımı  hedeflemektedir. Günümüzde dijital platformu etkin biçimde kullanan bu pazarlama anlayışı bilgisayar oyunları aracılığıyla dinamikleri elinde tutan bir global etkisi yüksek  bir strateji haline gelmiştir.

Eğlence pazarlaması tiyatro, sinema, müzik, edebiyat gibi alanlarda tanıtım ve pazarlamayı gerçekleştiren eğlence endüstrisi satın alma potansiyeli yüksek olan tüketicileri barındırmaktadır. Asıl amaç olarak tüketici dikkatini çekme ve satın almayı sağlamak olan bu pazarlama stratejisi, markaya yönelik pozitif algının oluşmasını hedeflemektedir.

Sınırlarının zorlandığı düşünülen eğlence endüstrisi dijital platformun gelişmesi ile kendine çok yönlü bir alan oluştururken projelerin devasa bütçelerden oluşması ve her kaynağın hızlı bir şekilde tüketilmesiyle tüketicinin dikkatini çekme açısından zorlu bir sürece girmiştir. Toplumlar arası kültürel etkileşim nedeniyle sürekli dönüşen değerler  hedef kitleye ulaşmaya çalışan markalar için risk oluştururken öte yandan global anlamda insanlar arasında daha belirgin hale gelen sınıfsal farklılıklar günümüzde eğlence pazarlamasının yüksek risklerini oluşturmaktadır.

Görsel kaynak;
https://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&url=http%3A%2F%2Fmedia.npr.org%2Fassets%2Fimg%2F2014%2F09%2F18%2F85525007_wide-12e7afacd48d536635f1538414c4ad3890b5f05d.jpg