pazarlama kavramı

Pazarlama Kavramı

Pazarlama kavramı, yıllardır birçok kişi ve kuruluş tarafından tanımlanmış, dinamiklerinin gösterdiği değişimlerle birlikte de tanım sürekli olarak kendini güncellemiştir. Tabi bu yenilikler kavramın temelde nasıl oluştuğu gerçeğini etkilememiştir.

İhtiyaç kavramının insanın zihninde yer edinmesiyle birlikte bireyin bu ihtiyaçları gidermek amacıyla harekete geçmesi, bu ihtiyaçların bir kısmını kendisi giderebilirken bazılarına ulaşmada farklı bireylere gereksinim duyması, bunlara ulaşacak bir ortam araması “pazar” ve “pazarlama” kavramlarının oluşmasında etkin bir role sahip. Varolan veya varolduğu düşünülen ihtiyaçların, üreten veya temin edenler aracılığıyla değiş-tokuş, ücret ya da hizmet karşılığında giderilmesi pazarlama anlayışının temeli olarak kabul edilir. Zamanla bu döngünün gelişmesiyle pazarlama kavramı farklı boyutlara ulaşmış, ihtiyaç gidermekten öteye geçerek iletişimi de içerisinde barındıran bir hal almıştır.

Öyleyse nedir bu pazarlama? Hepsi doğru olarak kabul edilen bütün tanımlamaları irdeleyerek şöyle bir tanım ortaya koyacak olursak: Pazarlama, ürün veya hizmetlerin belli bir pazarda müşterilerin/tüketicilerin ihtiyaçlarına göre fiyatlandırılarak, dağıtımı yapılarak, satış sonrası hizmetleri sağlanarak karşılıklı yararın gözetildiği ve iletişimi içerisinde yoğurarak sürecin devamlılığının sağlandığı örgütsel bir sistemdir. Elbette tek bir tanımla sınırlanacak bir kavram olmayan pazarlama, beklentilere ve değişimlere paralel olarak güncel tanımlara ihtiyaç duyacaktır. Örneğin, pazarlamayı sadece sonucu ticari anlamda kar sağlayan bir uygulama olarak ele almak bundan belki yıllar önce doğru olarak kabul edilse de, günümüzde bunu kabul etmek yapılan yanlışlardan biri olacaktır. Çünkü pazarlama, ürün veya hizmet sunan kuruluşlar tarafından kullanıldığı kadar, kar amacı gütmeyen birçok hayır kurumu ve üniversite gibi kuruluşlar tarafından amaçlarını ve hedeflerini anlatarak bir kamuoyu oluşturma maksadıyla da kullanılmaktadır.

Kar amacıyla hareket eden kurumlar bağlamında düşünüldüğünde pazarlama çalışmalarının sonucunda varılacak nokta satıştır. Ancak bu durum pazarlama ile satışın aynı amaca ve anlama hizmet ettiği düşüncesini doğurmamalıdır. Pazarlama bir süreç, satış ise sonuçtur. Pazarlama, içerisinde yoğun iletişim çalışmaları barındıran, alt kollarında birçok dinamiğe sahip (ürün, fiyat, dağıtım, iletişim) ve bu dinamiklerin her birini ayrı ele alıp tek bir stratejide birleştiren geniş yelpazeli bir çalışma iken satış bu süreçlere vakıf olmayan, sadece belli bir ürün veya hizmeti elden çıkarma amacı güden, iletişimi sadece tek yönlü olarak gerçekleştiren ve ticari faydayı sürekli olarak değil de tek seferlik bir amaç olarak gören uygulamadır. Kısacası satış, pazarlamanın sonucu olarak ortaya çıkan bir eylem olduğunda yinelenme potansiyeline sahip olurken, tek başına sadece amaç olarak uygulandığında uzun vadede zarar verebilecek bir yapıya hizmet eder.

Pazarlama ve satış arasındaki fark, birçok kaynaktan faydalanılarak kavranması gereken geniş bir konu. Bu yazıyı küçük bir giriş olarak sizlere sunduk. Bundan sonraki süreç için sizlere yön verici olmasını umuyoruz.

Görsel kaynak;
https://everydayinterviewtips.com/wp-content/uploads/2015/05/82257074-cacaroot-marketing-boards.jpg